ДГ "Ралица"
Детска градина в село Злати войвода

Мисия и визия

Мисия на детската градина

 

Равен достъп и качествено образование за всяко дете. Включваща, подкрепяща и здравословна образователна среда за провеждане на творчески, спокоен и пълноценен образователен процес. Партньорски взаимоотношения със семейството. Толерантност към различията и многообразието и съхраняване на изконни, общочовешки ценности и добродетели. Пълноценно развиване на детската личност и съхраняване на уникалността й.

 

Визия на детската градина

 

Визията е идеалният и желан образ, към който детската градина се стреми.

Привлекателна образователна институция за деца от предучилищна възраст, където всяко дете е щастливо, защитено и подкрепяно. Съвременна образователна среда, в която детето е център на педагогическото взаимодействие, учи играейки, изследва света, експериментира, общува пълноценно.

1. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно и да развие своя потенциал.

2. Качествена и предпочитана среда за деца от 3 до 7 години, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

3. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

4. Професионална среда за утвърждаване на учители - новатори, които стимулурат детето да взема самостоятелни решения, твори индивидуалност и самостоятелност.