ДГ "Ралица"
Детска градина в село Злати войвода

Група "Усмивковци"

Ние сме група "Усмивковци"

Нашето послание към всички деца и техните родители е:

Започни деня си с усмивка и го завърши с нея

Основни приоритети на педагогическия екип:

1. Заедно с родителите да работим върху развитието на индивидуалните потребности на детето.

2. Играта и игровите похвати като основни форми на взаимодействие.

3. Детето е равностоен партньор по време на педагогическата ситуация.

При това взаимодействие става взаимно обогатяване - детето научава, но и ние опознаваме неговите силни и слаби страни.

4 Знанията, които даваме на децата да бъдат възприемани с много анализатори. Използваме възможностите на техническите средства за онагледяване на предметите и явленията от околния свят, които детето не може да види и да си обясни.

5. Използваме интерактивното взаимодействие за развитие и усъвърпенстване на творческия потенциал на детето.

6. Учим децата да спазват определени правила при общуването с връстниците си и възрастните. Възпитаваме у тях прояви на доброжелателство, отзивчивост, разбиране и съобразяване с груповите норми. Упражняваме прояви на толерантност към децата със специални образователни потребности.