ДГ "Ралица"
Детска градина в село Злати войвода

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

 

Проекти

Учебна 2023-2024 година

                    

 

В периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. ДГ „Ралица“ – с. Злати войвода работи активно по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (РЕАКТ).

Нашата детска градина участва в:

Дейност 1. Допълнително обучение по български език

Дейност 2. Назначен педагогически и непедагогически персонал

Дейност 3. Интензивна работа с родители 

 

Дейност 1. Допълнително обучение по български език

Допълнително обучение по български език, осъществи учител Петя Подора. Тя работи 2 пакета с  6 деца и два пакета с 5 деца от уязвими групи, които не владеят добре български език.

През периода от 18.09.2023 г. до 30.11.2023 г. г-жа Подора успешно реализира планираните 4 пакета, като всеки пакет съдържаше по 10 педагогически ситуации.

Допълнителното обучение по български език помогна на малчуганите да усвоят знания и комуникативни умения. Педагогическото взаимодействие в малка група стимулира детската активност в процеса на говорене и слушане. Децата целенасочено назоваваха предмети, признаци, действия; научиха се да разбират смисъла на думите в свързан текст; да конструират различни видове изречения; да произнасят правилно фонемите в думите; да проявяват култура на речево общуване. 

По Дейност 1. Получихме финансова подкрепа от проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (РЕАКТ) в размер на  1 723,92      лв.

Дейност 2. Назначен педагогически и непедагогически персонал

В детската градина бе назначена Станка Донева - помощник- възпитател. Непедагогическият специалист активно подпомогна процеса на обучение и възпитание на децата и общуването с родителите.

За заплати на назначения непедагогически персонал по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  получихме    7 386.87 лв.

Дейност 3. Интензивна работа с родители 

По проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода от 31.10. до 02.11.2023 г. бяха реализирани общо 2 форми за интензивна работа с родители и бяха включени общо 10 родители на деца, посещаващи детска градина „Ралица“.

Екипът на Детска градина „Ралица“ – с. Злати войвода предпочете груповата форма за интензивна работа с родители.

На 20.10.2023 г. бе проведена интензивна работа с родители на тема: "Здравословното хранене" с участие на учител, деца и 10 родителя. Бе споделено удоволствието от съвместната работа. Презентацията на тема: ”Здравословно хранене - храня се здравословно” наблюдавахме с интерес. Проведените разговори за здравословния начин на живот и здравословното хранене, изработването на „Пирамидата на здравословното хранене” стимулира у децата  и родителите истински интерес  към полезното. Приготвените сандвичи, украсени по идея на децата изработени  с помощта на мама достави голямо удоволствие и в двете страни. Сближаването на деца, родители и учители развива самочувствие, разширява хоризонти, удоволствие от съвместната работа и чувство на комфорт. Играта с родители на тема: „Пазарувам в магазина Плод и зеленчук” – създаде близост, щастие, бързина и много емоция. Срещата проведена на 20.10.2023 г. завърши с почерпка за гостите родители. 

На 06.11.2023 г. бе проведена втората форма на интензивна работа с родители, среща с психолога Любомира Стефанова на тема: "Кое ми е най-важно". Темата „Кое ми е най-важно? От какво имам нужда ?” заинтригува родителите, но и даде възможност за разговор, беседа  и  споделени    изживени  моменти. Обсъждането и разговора по темата се оказа  подходяща и ефективна. В тренинга се усети добро партньорство, сътрудничество и голямо доверие. Срещата приключи с почерпка. 

Общо за Дейност 3. по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са получени 120 лв.

Към 31.12.2023 г по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ ДГ „Ралица“ -  с. Злати войвода  получи общо 10 132 лв.