ДГ "Ралица"
Детска градина в село Злати войвода

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

           Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

           Проектът е на обща стойност 82 500 000, 00 лева и се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския социален фонд.

           Продължителността на проекта е 30 месеца.

          Основна цел

          Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

              Специфичните цели на проекта са насочени към:

  •               Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование.
  •               Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми. ДГ "Ралица" се включи в Дейност 1 и Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на ученби материали, пособия, помагала и др. От м. септември 2019 г. в детската градина има назначен помощник възпитател.

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЛИЦА“С.ЗЛАТИ ВОЙВОДА ОБЩИНА СЛИВЕН Е ОДОБРЕНА И УЧАСТВА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-004АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Шест деца от полудневна подготвителна група ще участват в Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана отЕвропейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

По Дейност 1:
Осъществява се допълнително обучение по български език на шест деца от полудневна подготвителна група на възраст шест години, които отговарят на изискванията . Обучението се осъществява по програма в пакети от 10 ситуации. Осигуряват се средства за закупуване на материали и пособия за работа на децата. Изисква се активност от родителите в процеса на работа.

По дейност 2:
Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средства за такси в детските градини , допълнителен персонал, учебни пособия и материали.

Прикачени документи

АПСПО(2).pptx